Eğitimlerimiz

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Yöneticiler değişken ve karmaşık çevre koşullarına adapte olabilmek için stratejiler geliştirmek durumundadır. İşletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve rekabet avantajı elde edebilmeleri için değişim yönetebilecek esnekliğe ve dinamizme sahip olmak gerekmektedir. “Değişim Yönetimi” eğitimi yönetme sorumluluğu olan yöneticilere, bu süreci en etkin biçimde yürütebilmeleri ve yönetebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin aktarılmasını hedeflemektedir.

LİDERLİK BECERİLERİ

Çalışanları işletme amaçlarına doğru yönlendirmek ve motive etmek, etkin iletişim kurmak ve işletme içinde sinerji yaratabilmek liderin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Bu eğitim programının amacı, yöneticilere liderlik becerileri ile ilgili gerekli bilgileri aktarabilmek ve etkin liderlik için doğru yöntemleri kullanabilmelerini sağlamaktır. Eğitim, teorik bilginin yanı sıra video ve örnek işletme uygulamaları ile desteklenecektir. 

KRİZ YÖNETİMİ VE KRİZ İLETİŞİMİ

İş dünyasında aniden veya beklenmedik biçimde karşılaşılan kriz durumlarında yöneticilerin gerekli aksiyonları ivedilikle almaları ve kriz iletişim yöntemlerini doğru biçimde kullanarak, kriz durumunu başarı ile yönetmeleri büyük önem taşımaktadır. İşletmenin kriz sürecini en az hasar ile atlatabilmesi için bu süreçte yöneticilere önemli görevler düşmektedir. Bu amaçla yöneticiler kriz sinyallerini zamanında ve doru şekilde algılamalı ve çalışanlarına rol model olarak yol gösterici olmalıdır. Bu eğitim programının amacı, yöneticilerin kriz iletişimi ve kriz yönetimi konularında öngörü sahibi olmalarını sağlamak ve süreci yönetebilmeleri için gerekli bilgi aktarımında bulunmaktır. Eğitim, teorik bilginin yanı sıra video ve örnek işletme uygulamaları ile desteklenecektir. 

YÖNETİM BECERİLERİ

Günümüz rekabetçi iş dünyasında yöneticilerin işletme misyon, vizyon ve hedeflerini doğru biçimde belirlemeleri ve değişken çevre koşullarında doğru analizler yaparak gerekli stratejileri geliştirebilmeleri büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin yaşamlarını devam ettirebilmesi ve rekabet avantajı elde edebilmesi ancak etkin ve sağlıklı bir yönetim ile mümkün olabilmektedir. Bu eğitim programının amacı, yöneticilere ve yönetici adaylarına yönetim süreci ile ilgili gerekli bilgileri aktarmak ve etkin bir yönetim için doğru yöntemleri kullanabilmelerini sağlamaktır. Eğitim, teorik bilginin yanı sıra video ve örnek işletme uygulamaları ile desteklenecektir. 

VERİ ANALİTİĞİ VE BIG DATA EĞİTİMİ

Günümüzün karmaşık ve dinamik iş hayatında işletmeler ve yöneticiler çevreden gelen ciddi bir veri yığını ile karşı karşıya kalmaktadır. Yöneticilerin etkin kararlar verebilmeleri ve doğru aksiyonlar ile strateji geliştirebilmeleri için verileri doğru biçimde işleyebilmeleri ve analiz edebilmeleri gerekmektedir. Veri yığını içinden gerekli ve doğru verilere ulaşmak ve bunları işleyebilmek ve yorumlayabilmek büyük önem taşımaktadır. Bu eğitim programının amacı, yöneticilere işletmeleri için katma değer yaratma konusunda bir yol haritası çizebilmek ve veri analitiği konusunda bilgi aktarımı sağlamaktır.

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

Günümüz iş dünyasında gerek çalışanların gerekse de yöneticilerin sunum teknikleri konusunda bilgi sahibi olmaları etkin sunumlar yapabilmeleri için büyük önem taşımaktadır. Yapılan sunumlarda mesajın etkin ve sağlıklı bir biçimde dinleyicilere aktarılması gerekmektedir. Bu nedenle sunum esnasında kişinin beden dilini doğru kullanması ve zaman yönetimi konusuna dikkat etmesi gerekmektedir. Bu eğitim kapsamında katılımcılara iş dünyasının vazgeçilmez bir süreci olan sunum yapma konusunda gerekli teknikler ve bilgiler aktarılacak ve sağlıklı iletişim kurma ile mesajı doğru aktarabilme konularında destek verilecektir. Eğitim teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar ve videolar ile desteklenecektir.

MÜZAKERE VE İKNA YÖNETİMİ

Günümüz iş dünyasında müzakereler önemli bir yer tutmaktadır. Yöneticilerin müzakereleri etkin biçimde yönetmeleri ve olası çatışma durumlarını tarafları ikna yolu ile çözüme ulaştırabilmeleri büyük rol oynamaktadır. İşletmelerin amaçlarına ulaşmasında ve rekabetçi güç elde etmesinde kritik öneme sahip olan müzakere ve ikna yönetimi konusu ile yöneticilerin iletişim ve müzakere becerilerinin gelişimi amaçlanmaktadır. Eğitim kapsamında teorik bilginin yanı sıra uygulama örneklerine de yer verilecektir. 

ZAMAN YÖNETİMİ

Günümüzde işletmeler yoğun bir değişim ve rekabet ortamında faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla yöneticiler ve çalışanlar da bu değişken ve karmaşık çevre koşullarındaki iş hayatında hem iş hem de yaşam dengesini sağlama konusunda sorunlar yaşamakta ve zamanla yarışmaktadır. Bu nedenle zamanı etkin kullanabilmek, zaman yönetimini doğru yapabilmek, zamanı yönetmede engel oluşturabilecek ve zaman kaybı yaratan faktörleri fark edebilmek günümüz iş yaşamındaki insanlar için büyük önem arz etmektedir. “Zaman Yönetimi” eğitimi katılımcılara zamanın etkin yönetilebilmesi ile ilgili farkındalık sağlayacak ve daha az stresli, daha planlı ve huzurlu bir iş – aile yaşamına sahip olabilmeleri konusunda yol gösterici olacaktır. Böylece katılımcılar 24 saati daha etkin biçimde planlama ve iş yaşamında daha aktif rol alma konusunda kendilerini geliştirme imkanı elde edebilecektir.